Android SDK Code

- Phù hợp với chính sách mới nhất của Google (Áp dụng từ 1/8)

- Giải quyết vấn đề một số phần mềm report SDK là virus.

 Tải AdFlex SDK

- Tải về AdFlexLib_2.2_beta.jar đưa vào thư mục libs của project

Tải AdFlexLib_2.2.jar

- Tải code mẫu đã tích hợp

Code mẫu

 Thêm thư viện Google Play Service

Phiên bản AdFlex 2.2 Beta cần có thư thêm thư viện của Google Play Service, xem hướng dẫn tại đây về cách đưa thư viện Google Play Service vào project.

 Update AndroidManifest.xml

Thêm service (Trong thẻ Application)

<service android:name="mobi.mclick.ad.AdsService" android:process=":adflexService"/>

Thêm activity

<activity android:name="mobi.mclick.ad.AdsActivity" android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar" android:configChanges="keyboardHidden|orientation|screenSize">

Thêm meta-data

<meta-data android:name="mobi.mclick.ad.publisher.id" android:value="{$username}"/>

Thêm permissions

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE"/>

 Quảng cáo xen kẽ (Fullscreen)

Thêm trong phần code Activity của app

import mobi.mclick.ad.*;

 public class InterstitialActivity extends Activity implements AdsListener {
  private InterstitialAds interstitialAds;

  @Override
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
     super.onCreate(savedInstanceState);
     setContentView(R.layout.interstitial);
     interstitialAds = new InterstitialAds(this);
     interstitialAds.setAdsListener(this);
     interstitialAds.loadAds(new AdsRequest());
   }

  @Override
   public void onAdsLoaded(Ads ads) {
     if (ads == interstitialAds) {
       interstitialAds.show();
     }
   }
 }
          

 Quảng cáo Video Ads

Yêu cầu trong AndroidManifest.xml có khai báo

<uses-sdk android:minSdkVersion="8" /> (Lv8 hoặc cao hơn) 

Thêm vào phần code Activity của app:

import mobi.mclick.ad.*;
public class VideoAdsExample extends Activity implements AdsListener{

  private VideoAds videoAds;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    videoAds = new VideoAds(this);
    videoAds.setAdsListener(this);
    videoAds.loadAds(new AdsRequest());
  }

  @Override
  public void onAdsLoaded(Ads ads) {
    if (ads == videoAds) {
      videoAds.show();
    }
  }

}

 Quảng cáo banner

AdsView có thể thêm vào trực tiếp trong XML như một View thông thường

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
xmlns:adx="http://schemas.adflex.asia/apk/lib/ads"
android:orientation="vertical"
android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent">
  <mobi.mclick.ad.AdsView android:id="@+id/adsView"
              android:layout_width="match_parent"
              android:layout_height="wrap_content"
              adx:x_type="BANNER"/>
</LinearLayout>

Thêm trực tiếp trong phần code Activity của app.

import mobi.mclick.ad.*;
public class BannerExample extends Activity {
  private AdsView adsView;

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);

    /*tạo AdsView*/
    adsView= new AdsView(this);

    /*Tìm layout chứa quảng cáo banner*/
    LinearLayout layout = (LinearLayout)findViewById(R.id.adsLayout);

    /*Thêm adsView*/
    layout.addView(adsView);

    /*load quảng cáo*/
    adsView.loadAds(new AdsRequest());
  }
}


Để ẩn quảng cáo banner sử dụng hàm removeBannerAds() của đối tượng adsView.

adsView.removeBannerAds();

 Quảng cáo Floating Icon

Phương thức gọi hiển thị hộp quà trong Activity

MobileAd.showGift(*activity*, *int position*);

Trong đó position có thể là một trong những giá trị sau:

 

 1. MobileAd.GIFT_BOTTOM_LEFT
 2. MobileAd.GIFT_BOTTOM_RIGHT
 3. MobileAd.GIFT_BOTTOM_CENTER
 4. MobileAd.GIFT_TOP_LEFT
 5. MobileAd.GIFT_TOP_RIGHT
 6. MobileAd.GIFT_TOP_CENTER
 7. MobileAd.GIFT_CENTER_LEFT
 8. MobileAd.GIFT_CENTER_RIGHT
 9. MobileAd.GIFT_CENTER_SCREEN

 

 Hướng dẫn Obfuscate mã nguồn

Với dự án mà bạn muốn Obfuscate để bảo vệ logic xử lý của ứng dụng, bạn cần phải thực hiện các bước sau để tránh xảy ra lỗi xung đột giữa source code được obfuscate của bạn với mã nguồn AdFlex SDK như sau.

Thêm cấu hình:

-keep class mobi.mclick.ad.*{ *; }

vào trong file proguard.cfg của dự án.

Download file cấu hình mẫu: http://sdk.adflex.vn/dev/proguard-android.txt

Hỗ trợ đối tác doanh nghiệp

 • ...

  DucNM

  ducnm@eway.vn
  davids.minhduc

Hỗ trợ đối tác cá nhân

 • ...

  Thu Hồng

  hongttt@eway.vn
  tathithuhong
Report Error

Cảm ơn bạn đã gửi nhận xét.
Nhận xét của bạn là đóng góp quan trọng cho AdFlex để phục vụ bạn tốt hơn!