IOS SDK 1.0

- Tương thích 100% với điều khoản của Apple (Đã đưa thành công ứng dụng có quảng cáo AdFlex lên Appstore)

- Quảng cáo Fullscreen, Banner 

- Đặc biệt, độc nhất vô nhị trên thế giới là hình thức quảng cáo Floating Icon

Chuẩn bị trước khi gắn

- Tải SDK và Code mẫu tích hợp

Tải SDK và code mẫu

- Bổ sung các Framework cần thiết

Để ứng dụng của bạn chạy bình thường, bạn cần thêm các framework sau vào project :

- CoreTelephony.framework 

- SystemConfiguration.framework 

- AdSupport.framework 

- CoreMedia.framework 

- AVFoundation.framework 

-Cấu hình AppDelegate

Trong phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: khai báo refcode cho SDK với giá trị là tài khoản của bạn tại pub.adflex.vn.


- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
{
  Override point for customization after application launch.
  AdFlexSDK *sdk = [AdFlexSDK sharedInstance];
  sdk.refCode = @"Tài_Khoản_AdFlex"; (Ví d sdk.refCode = @"iosdemo";)
  return YES;
}


      

Quảng cáo banner

Banner View có thể được thêm vào ứng dụng của bạn như một view thông thường.

#import <AdFlexSDK/AdFlexSDK.h>

ADFBannerView *banner = [[ADFBannerView alloc] init];
banner.delegate = self;
[banner loadAd];
[self.view addSubview:banner];

Chú ý : Bạn có thể khởi tạo banner view theo nhiều cách tuỳ thuộc vào mục đích của bạn.

- Cách cơ bản nhất, banner sẽ nằm ở vị trí top-center của màn hình

ADFBannerView *banner = [[ADFBannerView alloc] init];

- Khởi tạo banner tại vị trí top-center hoặc bottom-center theo từ khoá.

ADFBannerView *banner = [[ADFBannerView alloc] initWithBannerAutoOrigin:kADFTopBanner];
ADFBannerView *banner = [[ADFBannerView alloc] initWithBannerAutoOrigin:kADFBottomBanner];
- Khi to banner ti v trí được ch định
ADFBannerView *banner = [[ADFBannerView alloc] initWithBannerOrigin:CGPointMake(20, 30)];

 Quảng cáo xen kẽ (Fullscreen)

- Interstitials View có thể được thêm vào ứng dụng của bạn như một view thông thường


#import <AdFlexSDK/AdFlexSDK.h>
- (void) viewDidAppear {
  ADFInterstitialView *fullscreen = [[ADFInterstitialView alloc] init];
  fullscreen.delegate = self;
  [fullscreen loadAd];
}

 Quảng cáo Floating Icon

- Floating Icon có thể được thêm vào ứng dụng của bạn như một view thông thường


#import <AdFlexSDK/AdFlexSDK.h>
- (void) viewWillAppear {
  ADFFloatingIcon *floatingIcon = [ADFFloatingIcon sharedFloatingIcon];
  floatingIcon.delegate = self;
}
}

- Thêm view vào View Controller’s view : Bạn có 2 cách để thêm floating icon vào ứng dụng

+ Thêm floating icon vào 1 View Controller cụ thể :

[self.view addSubview: floatingIcon];

+ Thêm floating icon tự động nằm trên tất cả các view của ứng dụng (overlay)

[floatingIcon bringAdOnTop];

*Chú ý : Bạn chỉ áp dụng một trong hai cách thêm floating icon như trên.

 Quảng cáo Video ad

- Video Ad có thể được thêm vào ứng dụng của bạn như một view thông thường.


#import <AdFlexSDK/AdFlexSDK.h>

ADFVideoAd *videoAd = [[ADFVideoAd alloc] init];
videoAd.delegate = self;
[videoAd play];

Hỗ trợ đối tác doanh nghiệp

 • ...

  DucNM

  ducnm@eway.vn
  davids.minhduc

Hỗ trợ đối tác cá nhân

 • ...

  Thu Hồng

  hongttt@eway.vn
  tathithuhong
Report Error

Cảm ơn bạn đã gửi nhận xét.
Nhận xét của bạn là đóng góp quan trọng cho AdFlex để phục vụ bạn tốt hơn!